'VAKBEURS VOOR PRODUCENTEN EN IMPORTEURS'

Algemene Voorwaarden Automotive Benelux B.V.

Algemene Voorwaarden Automotive Benelux B.V.

Algemene voorwaarden Automotive Benelux B.V.

Artikel 1
            Definities

            In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

1.         Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Automotive Benelux B.V. en exposant met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele aanvullende producten en diensten van Automotive Benelux B.V.. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Automotive Benelux B.V.. De    toepasselijkheid van eventuele door de exposant gehanteerde algemene             voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.         Automotive Benelux B.V.: de besloten vennootschap Automotive Benelux B.V. en/of     één van haar dochtervennootschappen, als (mede-) organisator van een beurs, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.
3.         Exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Automotive Benelux B.V. een overeenkomst van deelname sluit.
4.         Mede-exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die niet zelf een overeenkomst van deelname sluit met Automotive Benelux B.V., maar die binnen de standruimte van een exposant artikelen tentoonstelt of zich daar op andere wijze presenteert.
5.         Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Automotive Benelux B.V. de ruimte verhuurt waar de beurs wordt gehouden.
6.         Beursaccommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.
7.         Offerte: de door Automotive Benelux B.V. schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde standruimte. Automotive Benelux B.V. is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.
8.         Deelnamebevestiging: de door Automotive Benelux B.V. opgestelde schriftelijke bevestiging, die Automotive Benelux B.V. verzendt naar aanleiding van een door de   exposant toegezonden bindend inschrijfformulier dan wel ter bevestiging van de ontvangst van de door de exposant ondertekende offerte. In deze            deelnamebevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant opgenomen.
9.         Bindend inschrijfformulier: het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan de beurs en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Automotive Benelux B.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier     af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
10.       Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Automotive Benelux B.V. en    exposant die ontstaat door a) ondertekening van de offerte door de exposant of b) de toezending van een deelnamebevestiging door Automotive Benelux B.V. op basis van het door de exposant aan Automotive Benelux B.V. gezonden bindend inschrijfformulier.
11.       Beurs: de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
12.       Artikelen: de artikelen die door de exposant op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.
13.       Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Automotive Benelux B.V. worden aangegeven.
14.       Deelnamekosten: alle door de exposant aan Automotive Benelux B.V. verschuldigde     kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

Artikel 2
            De overeenkomst van deelname
            De overeenkomst van deelname houdt in dat Automotive Benelux B.V., tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een   bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.
1.         Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.
2.         Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.
3.         Door de exposant op het bindend inschrijfformulier dan wel op de offerte aangegeven   wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Automotive Benelux B.V. bevestigd.
4.         De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.
5.         De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het bindend inschrijfformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningbevoegde.
6.         Na de ondertekening van het bindend inschrijfformulier en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelname overeenkomstig artikel 1 lid 8, dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname” “bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “exposant” “inschrijver”.
7.         Indien door Automotive Benelux B.V. een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de exposant, dient de datum van ontvangst van het document door Automotive Benelux B.V. ter bepaling of tijdig is gereageerd.
8.         Na insturing van het door de exposant ondertekende bindend inschrijfformulier dan wel de door de exposant ondertekende offerte kan de exposant zijn inschrijving   slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 6.
9.         De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.
10.       De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.
11.       Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen Automotive Benelux B.V. en   de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder medeexposanten, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3
            Data, tijden en beursaccommodatie
1.         Automotive Benelux B.V. stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak.
2.         Automotive Benelux B.V. kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.
3.         Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.
4.         In geen geval kan de exposant jegens Automotive Benelux B.V. aanspraak maken op   enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4
            Indeling
1.         De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte      zoals door Automotive Benelux B.V. in de deelnamebevestiging vastgesteld. De door Automotive Benelux B.V. vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.
2.         Automotive Benelux B.V. is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Automotive Benelux B.V. spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua       oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.
3.         Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.
4.         Annulering door de exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5
            Betaling
1.         Automotive Benelux BV is met Jaarbeurs overeengekomen dat Jaarbeurs gerechtigd

is de facturering en de inning van de factuur uit hoofde van onderhavige overeenkomst door Jaarbeurs B.V. te laten verzorgen. De betaling van de stand huur, alsmede de in overleg afgesproken en vastgelegde extra stand voorzieningen zal geschieden in twee termijnen verhoogt met de verschuldigde BTW en wel: binnen 14 dagen na datering van de voorschot nota. De voorschot nota zal binnen 5 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst worden verzonden.
2.         Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op   de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
3.         Automotive Benelux B.V. heeft het recht door Jaarbeurs te laten factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
4.         De exposant is aansprakelijk voor alle aan Automotive Benelux B.V. verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.
5.         Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens Automotive Benelux B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.
6.         Bij niet tijdige betaling van enig aan Automotive Benelux B.V. verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
7.         Automotive Benelux B.V. is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.
8.         Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Automotive Benelux B.V. verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is Automotive Benelux B.V. gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge    aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de        beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Automotive Benelux B.V. verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake   van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6
           Annulering en ontbinding

1.         Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant zijn inschrijving door toezending van bindend inschrijfformulier c.q. overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:
•          Annulering van 365 tot 182 dagen (0,5 jaar) voor aanvang van de beurs: 75% van de             deelnamekosten;
•          Annulering van 182 dagen voor, tot de dag van aanvang van de beurs: 100% van de             deelnamekosten.
           Onder “aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

2.         Indien Automotive Benelux B.V. de exposant, na herindeling door Automotive Benelux B.V., geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 2), heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Automotive Benelux B.V. inhoudende de alternatieve standruimte(n).
3.         Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door Automotive Benelux B.V. ontbonden worden en blijft     de exposant de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Automotive Benelux B.V. gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Automotive Benelux B.V. tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
4.         Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname Automotive Benelux B.V. gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan Automotive Benelux B.V., de beurs of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft Automotive Benelux B.V. het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Automotive Benelux B.V. gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Automotive Benelux B.V. tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
5.         Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.
6.         Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Automotive Benelux B.V. van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.

Artikel 7
           Aanvullende producten en diensten

1.         Automotive Benelux B.V. kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden. Deze kunnen   onder andere bestaan uit standbouwpakketten en andere diensten, of publicitaire diensten, zoals het samenstellen van een (digitale) catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit in de beursaccommodatie of daarbuiten, en het organiseren van diverse activiteiten.
2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Automotive Benelux B.V. geleverde aanvullende producten en diensten. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.
3.         Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Automotive Benelux B.V. de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.
4.         Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Automotive Benelux B.V. – tot het expositieprogramma van de betreffende beurs behoren.
5.         Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van Automotive Benelux B.V. dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door Automotive Benelux B.V. worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens.

DE BEURS
           Artikel 8 Standbouw en inrichting van de standruimte

1.         De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
2.         De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.
3.         Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Automotive Benelux B.V. uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
4.         Op verzoek van Automotive Benelux B.V. dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door Automotive Benelux B.V. aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Automotive Benelux B.V. te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. Automotive Benelux B.V. behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
5.         De standbouw dient standaard 250 cm hoog te zijn. De standbouw dient tweezijdig tot de volledige hoogte te worden afgewerkt.
6.         De plaatsing van een achterwand en twee zijwanden is verplicht, tenzij de exposant een hoek-, kop-, of eilandstand is toegewezen. Hoek-, kop-, en eilandstands dienen als zodanig te worden ingericht. Bij een hoekstand is het plaatsen van een achterwand en 1 zijwand verplicht. Bij een kopstand is het plaatsen van een     achterwand verplicht. Bij een eilandstand mag elke gangpadzijde conform het bepaalde in lid 7 worden dichtgebouwd.
7.         Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van 5 meter, worden dichtgebouwd.
8.         Automotive Benelux B.V. heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.
9.         Automotive Benelux B.V. zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Automotive Benelux B.V. te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.
10.       Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Automotive Benelux B.V. niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Automotive Benelux B.V. voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 9
           Te exposeren artikelen

1.         De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
2.         De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.
3.         De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico.
           Automotive Benelux B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.
4.         Automotive Benelux B.V. onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.
5.         Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
6.         Automotive Benelux B.V. geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.
7.         Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Automotive Benelux B.V. geen rechten ontlenen.

Artikel 10
           Gebruik van de standruimte

1.         De exposant is niet gerechtigd:
|a)         de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven.
b)         een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Automotive Benelux B.V..
c)         in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Automotive Benelux B.V. en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.
d)         in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Automotive Benelux B.V. toegestaan of ter beschikking gesteld.
e)         gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte.
f)         Buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen.
g)         buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden.
h)         fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Automotive Benelux B.V. is voorbehouden.
i)          entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke.
j)          in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Automotive Benelux B.V., schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen.
k)         tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is,
l)          onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden,tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Automotive Benelux B.V. is toegestaan.
2.         De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake    bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

Artikel 11
           Catering
1.         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.
2.         Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde   derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

Artikel 12
           Vergunningen en ontheffingen
           De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 13
            Emballage
1.         Gedurende de looptijd van een beurs kan Automotive Benelux B.V., indien daarvoor een mogelijk aanwezig is ruimte beschikbaar stellen voor de opslag van lege emballage.
2.         Automotive Benelux B.V. indien aanwezig kosteloos emballage-etiketten. Lege emballage die in door Automotive Benelux B.V. aangewezen ruimten wordt opgeslagen, dient voorzien te zijn van genoemde emballage-etiketten.

Artikel 14
           Aan- en afvoer van goederen
1.         Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.
2.         De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Automotive Benelux B.V. neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij      daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 15
           Schoonmaak
           De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Automotive Benelux B.V. draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 16
           Afvalverwijdering
1.         De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.
2.         Automotive Benelux B.V. is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 17
           Afbraak
1.         De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
2.         De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Automotive Benelux B.V. en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.
3.         Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.
4.         Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18
           Intellectuele eigendomsrechten

1.         Automotive Benelux B.V. is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.
2.         Automotive Benelux B.V. kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Automotive Benelux B.V. ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.
3.         Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Automotive Benelux B.V. het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 19
           Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1.         Automotive Benelux B.V. is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.
2.         De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.
3.         Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door Automotive Benelux B.V., de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met Automotive Benelux B.V.. Automotive Benelux B.V. zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke   geval prevaleert.
4.         Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.

Artikel 20
           Aansprakelijkheid

1.         Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant.
2.         De exposant staat jegens Automotive Benelux B.V. en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals    bedoeld in artikel 19.
3.         Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Automotive Benelux B.V. gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:
a)         Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;
b)         de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
c)         de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.
4.         De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die Automotive Benelux B.V. lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/ of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te          vergoeden. De exposant vrijwaart Automotive Benelux B.V. ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.
5.         De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.
6.         Automotive Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
7.         Automotive Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.
8.         Automotive Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van       diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.

Artikel 21
Wijzigingen en geschillen

1.         Automotive Benelux B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.
2.         In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Automotive Benelux B.V..
3.         Alle geschillen die ontstaan tussen Automotive Benelux B.V. en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.
4.         De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder dossiernummer 57077606

Reedijk Auto Parts groothandelsactiviteit

Reedijk Auto Parts groothandelsactiviteit


1670Reedijk-Autoparts-logo.jpg

Reedijk Auto Parts is druk bezig met de groothandelsactiviteit van Mcgard. De dealer-bestelsite is inmiddels volledig online. Toch blijft Reedijk Auto Parts de online klantomgeving optimaliseren. Op dit moment is Reedijk Auto Parts ook druk bezig met het toevoegen van nieuwe producten en productgroepen in het assortiment. Buiten alle McGard producten om komen/zijn ook beschikbaar en online: ...

Stichting Duurzaam Repareren op Automotive Trade Show 2015

Stichting Duurzaam Repareren op Automotive Trade Show 2015


4605Stichting_Duurzaam_repareren_logo.jpg

Stichting Duurzaam Repareren is prominent aanwezig tijdens de Automotive Trade Show 2015 in Jaarbeurs Utrecht. Naast een eigen stand op de beursvloer, waar ‘Duurzaam Repareren’ onder meer haar leden ontvangt, organiseert de stichting ook een aantal congressen die vóór de openingstijden van de beurs zullen worden gehouden. Automotive Trade Show 2015 is van 7 tot en met 10 ...

EenzetCarwash start met lease autowasinstallaties

EenzetCarwash start met lease autowasinstallaties


6119Eenzet-carwash-logo.jpg

Maak kennis met de nieuwe manier van financieren van autowastechniek. Kom naar de Auto Trade Show en maak een afspraak met één van onze specialisten, zij zullen u graag informeren over de specifieke mogelijkheden voor uw onderneming. Welkom in de nieuwe autowaswereld! Full Operational Lease: Financiering + All-in reparatie, vervanging en onderhoud + Uren en reiskosten + Che...

Leveranciers aan het garagebedrijf van: garage equipment, gereedschappen, schadeherstel, auto-onderdelen, auto-accessoires, diagnose, carcleaning, tankstations, bandenspecialisten, autoruitspecialisten, automatisering, bedrijfswageninrichting, airco, revisie, multi media, interieur, voertuigaanpassingen, recycling, elektronica, huur & verhuur, garage formules, automotive specialisten, leveranciers, merken, belangenorganisaties
Garage
 
Op de vakbeurs zullen ook producenten en importeurs vertegenwoordigt zijn voor trucks & trailerbedrijven. Zij zullen ten toon stellen: werkplaats-equipment, gereedschappen, schadeherstel, truck-onderdelen, truck-accessoires, diagnose, truckcleaning, tankstations, bandenspecialisten, autoruitspecialisten, automatisering, bedrijfswageninrichting, airco, revisie, multi media, interieur, voertuigaanpassingen, recycling, elektronica, huur & verhuur, garage formules, automotive specialisten, leveranciers, merken, belangenorganisaties
Trucks & Trailers
 
Alles wat over schadeherstel en carrosseriebouw op de vakbeurs wordt gepresenteerd vindt u onder deze App. Alles over autolakken en laksystemen, coatings, industriële lakken, schade equipment, uitdeukgereedschappen, spuitcabines, infrarood drogen,  richtbanken, schuursystemen, uitdeuken zonder spuiten, non paint producten en nog veel meer.
Schadeherstel
 
Er zijn in de Benelux veel automotive specialisten. Op de vakbeurs wordt dan ook aan die doelgroep ruim aandacht besteed. Producenten en importeurs presenteren diagnose testapparatuur maar ook alles op het gebied van  revisie, herstel autoruiten, banden, bedrijfswageninrichting en nog veel meer.
Specialisten
 
Voor specialisten in carwash, truckwash en/of poetsbedrijven is het noodzakelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Een bezoek aan de vakbeurs “Automotive Trade Show 2014” (ATS 2014) is dan ook onvermijdelijk om zich te oriënteren wat er zich allemaal op het gebied van carcleaning afspeelt.
CarCleaning
 
Deelnemende bedrijven aan de Automotive Trade Show zijn alleen producenten, importeurs en leveranciers die een landelijke dekking hebben
Autosport
 
Automotive Trade Show presenteert alles op het gebied van tankstation-equipment, shopinrichting, betaalsystemen aan de pomp, complete shops, accessoires, food en non-food en aanverwante artikelen..
Tankstations
 
Vakbeurs voor industriële oplossingen op het gebied van gereedschappen, lastechnieken en lassystemen, luchtsystemen, coatings maar ook industrielakken en lasdampafzuigsystemen.
Industrie
 
Veel bedrijven maken gebruik van het huren van speciaal gereedschap, maar ook onderdelen voor equipment zoals mallen voor richtbanken. De automotivebranche biedt ondernemers de mogelijkheid tijdelijk te huren maar ook, in plaats van aanschaffen, te leasen.
Rental & lease
 
Automotive Trade Show is ook een  Internationaal vakbeurs. Speciaal voor buitenlandse bedrijven is er een internationaal Plaza. Stands zijn kant en klaar ingericht voor internationale producenten die hun producten willen promoten en willen afzetten voor de Benelux.
InterPlaza
 
Het milieu is een van de speerpunten van deze tijd en dus een aandachtspunt voor u als ondernemer. Laat u informeren en inspireren tijdens
Milieu
 
Automotive Trade Show 2014 is het ideale podium voor leveranciers van diensten aan de ondernemers in de automotive branche. Bezoeker kunnen zich oriënteren alles op het gebied van: Verzekeringen, Financieringen, Leasen, Kopen / verkopen, ICT, Capital investments, Accountants, Automatisering
Diensten
 
Overkoepelende organisaties, automotive formules en ketens zullen zich presenteren op de Automotive Trade Show in Jaarbeurs Utrecht
Formules
 
Op Automotive Trade Show zullen veel belangenorganisaties 'acte de presence' geven en vakgerichte bezoekers informeren wat de belangenorganisatie kan betekenen voor u als ondernemer.
Organisaties
 
Automotive Trade Show nodigt alle beslissers uit die affiniteit hebben met de automotivebranche. Garagebedrijven, schadeherstel, trucks & trailers, industrie, vervoersbedrijven met eigen werkplaats, taxibedrijven, restaurateurs, maar ook automotive specialisten en overige aanverwante bedrijven. Klik hier voor het totale overzicht.
Bezoekers profiel
 
Pers - Media